M? ??ng ?ó


M? ??ng ?ó is not available for individual purchase. Find M? ??ng ?ó in the collections below.

Find M? ??ng ?ó in:

songs/81870

Lyrics

1.

M? x?a ??ng bên Cây Giá th?m th??ng.

Th?y Con ??n ?au M? nát gan vàng.

?ôi dòng n??c m?t tuôn ròng ròng.

2.

Lòng thân m?u nh? g??m s?t thâu qua.

Bi?t bao ??ng cay cùng Chúa chan hòa

Ôi M? ?au kh? suy nào cùng.

3.

M? th??ng Con M?t Thiên Chúa chí nhân.

?ã c?u mang x?a vinh phúc vô ng?n.

Nay Ng??i ?au kh? h?n m?i ng??i.

4.

Nào ai ch?ng cùng than khóc th?m th??ng.

V?i Maria M? Chúa Thiên ???ng.

Trong gi? Con Chúa mang c?c hình.

5.

Ng??i ?i hãy trông M? Chúa Giêsu.

D??i cây kh? ?au, tâm trí th?m s?u.

Sao lòng chai ?á không bu?n r?u.

6.

Gi? ?ây ng?m suy Con Chúa Chí Nhân.

Hi?n thân hy sinh chu?c l?i nhân tr?n.

Cam ch?u bao ??n ?au nh?c hình.

7.

M? Maria là su?i yêu th??ng.

Hãy xin cho con ?au ??n cùng Ng??i.

Gây nhi?u công phúc trên ???ng ??i.

8.

Nguy?n xin l?a yêu nung ??t tâm can.

Bi?t yêu m?n Chúa tr?n c? tâm h?n.

Cho dù sao c?ng không s?n lòng.

9.

M? Maria xin hãy giúp con.

Kh?c sâu v?t th??ng c?a Chúa nhân lành.

Trong lòng con ch?ng khi nào s?n.

10.

Nguy?n xin khóc than v?i ??c N? Trinh.

??n ?au th?m th??ng chung v?i Chúa mình.

Bao ngày con s?ng trên phàm tr?n.

11.

M? Maria trinh khi?t vô song.

Hãy xin cho con chung n?i u bu?n.

Không h? than trách, không ng?i ngùng.

12.

Lòng con nh? luôn ?n Chúa c?u con.

Hi?n dâng lên Chúa toàn th? xác h?n

cho dù ?au ??n không h? r?i.

13.

Lòng con ??c ???c th??ng tích Chúa ban.

Bi?t thi?t tha m?n yêu Chúa muôn loài.

Vui lòng khi ch?t ?i vì Ng??i.

14.

Nguy?n xin Giêsu th??ng ??n chúng con.

Kh?ng ban M?u Thân th??ng giúp linh h?n.

Công toàn danh th?ng khi lìa tr?n.

15.

Kìa khi chúng con sau phút lâm chung.

Cúi xin Chúa th??ng ban ph??c linh h?n.

Thiên ?àng vinh phúc muôn ngàn trùng.

Song lyrics on ocp.org are for personal use only, and may not be reproduced without an appropriate license. To learn more, or to obtain a license for these lyrics, please visit our reprint permissions page.